Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

ekatierina
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu

November 20 2019

ekatierina
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
ekatierina
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ekatierina
2147 a5e7
ekatierina
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
ekatierina
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako
ekatierina
8185 fb20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
ekatierina
0917 2f95 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
ekatierina
8762 c47c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
ekatierina
8975 57b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
ekatierina
5543 2760 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza

November 17 2019

5979 d51e
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
ekatierina
Reposted fromunfolded unfolded viastrzepy strzepy
ekatierina
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
ekatierina
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viahormeza hormeza
ekatierina
3236 a5a8 500
Reposted fromthetemple thetemple
ekatierina
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

June 15 2019

ekatierina
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viapersona-non-grata persona-non-grata
ekatierina
(...) to mnie jeszcze boli;  
a ja sądziłem: przejdzie, minie,   że jakoś ból wypielę -   a Ty mi ciągle z dna pamięci   wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl