Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

ekatierina
Reposted frombluuu bluuu
ekatierina
4319 02a3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
ekatierina
  
Reposted fromfriends friends viamoai moai
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu
ekatierina
3468 a875 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne

October 13 2017

ekatierina
6661 1357
Reposted fromunexplainable unexplainable viadivi divi
ekatierina
1119 f359
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
ekatierina

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaoutoflove outoflove
0828 e801
Reposted fromcensoredanon censoredanon viastrzepy strzepy
ekatierina
Reposted fromworst-case worst-case viastrzepy strzepy

October 12 2017

ekatierina
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
6875 e898 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viastrzepy strzepy
2595 9038
Reposted fromkattrina kattrina viastrzepy strzepy

October 03 2017

ekatierina
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
0037 cd0d

blkkkfloyd:

Untitled on We Heart It.

Reposted fromwestwood westwood viakotfica kotfica
ekatierina
6389 d354 500
ekatierina
Reposted fromFlau Flau viamietta-world mietta-world
ekatierina
9215 ecc4 500
Reposted fromyikes yikes viasangivisceres sangivisceres
ekatierina
ekatierina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl